Ngoài giờ học trên lớp các em học sinh bán trú của nhà trường tham gia lao động, sản xuất, vui chơi, giải trí sau giờ ...